multi test

Водеща компания в областта на безразрушителния и разрушителен контрол в България

С богатия си и дългогодишен опит фирма “Мултитест” ООД и включващите се в структурата и орган за контрол от вид А, лаборатории за изпитване, калибриране, метрологична проверка на средства за измерване, направления за оценяване на съответствието на съоръжения, съдове и транспортируемо оборудване под налягане, и отдел за извършване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, се наложи като водеща компания в областта на безразрушителния и разрушителен контрол в България. “Мултитест” ООД е единствената компания в страната и на Балканите, предлагаща широк спектър от услуги в енергетиката, химическата промишленост, кораборемонта, нефтената и газова индустрия, газопреносната мрежа, транспорта и други области на промишлеността.

Мултитест" ООД разполага с висококвалифициран персонал и с цялата гама от високо технологични средства и апаратура за покриване изискванията на Европейските Директиви и хармонизираните към тях европейски стандарти, както и изискванията на ASME и ASTM кодове.

Мултитест" ООД e нотифициранo от Европейската комисия с NB 1977 за оценяване на съответствието на:

  • Съоръжения под налягане чрез Направлениe „Оценяване на съответствието", включително одобрение на персонал и процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения и персонал за безразрушителни изпитвания съгласно EN ISO/IEC 17065, EN ISO/IEC 17021; EN ISO/IEC 17024; EN ISO/IEC 17020; EN ISO/IEC 17025
  • Съдове под налягане чрез Направление "Оценяване на съответствието" съгласно EN ISO/IEC 17065; EN ISO/IEC 17020; EN ISO/IEC 17025
  • Транспортируемо оборудване под налягане чрез Направление „Оценяване на съответствието" към Орган за контрол от вид А съгласно EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO / IEC 17020

Внедрената съгласно изискванията на ISO 9001:2008 система за управление доказва способността на „Мултитест” ООД постоянно да доставя услуги, съответстващи на изискванията и очакванията на клиентите и приложимите нормативни документи.

"Мултитест" ООД е доказало във времето своите компетентни и професионални решения на нестандартни ситуации и гарантирано високо качество на извършвания контрол и представянето на резултатите от него.


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА