multi test

Оценка на съответствието

NANDO

В структурата на „Мултитест” ООД е създадено Направление „Оценяване на съответствието”, чрез което се извършват дейности по оценка на съответствието на видовете продукти по следните процедури:

1. За транспортируемо оборудване под налягане съгласно "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане" (Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г.Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г..), въвеждаща Директива 2010/35/EU:
 • Одобрение на типа;
 • Производствен надзор;
 • Първоначален преглед и изпитвания;
 • Периодични прегледи, междинни прегледи и извънредни проверки;
 • Наблюдение на вътрешната служба за контрол на заявителя;
 • Ново оценяване на съответствието
2. За Съоръжения под налягане съгласно "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане" (ДВ, бр. 87 от 2002 г.),въвеждаща Директива 97/23/ ЕС:
 • Вътрешен производствен контрол - модул;
 • Вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване - модул А1;
 • Изследване на типа – модул В;
 • Изследване на проекта - модул В1;
 • Съответствие с типа - модул С1;
 • Осигуряване на качеството на производството – модул D;
 • Осигуряване качеството на производство - модул D1;
 • Осигуряване качеството на продукта - модул Е;
 • Осигуряване качеството на продукта - модул Е1;
 • Проверка на продукта – модул F;
 • Пълно осигуряване на качеството– Модул Н
 • Пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта и специален надзор на крайното оценяване - Модул Н 1/
 • Проверка на единичен продукт – модул G;
 • Одобряване на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения;
 • Одобряване на персонал за неразгглобяеми съединения;
3. Съдове под налягане съгласно "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане" (ДВ, бр. 37 от 2007 г.)въвеждаща директива 2009/105/ ЕС.
 • ЕО изследване на типа;
 • ЕО проверка на продукта;
 • Производствен контрол с надзор на крайното оценяване;
 • Експертиза на техническото досие;

Oще