multi test

В лабораториите на "Мултитест" ООД се извършват и други изпитвания

 • Разрушаващи изпитания
 • Спектрален анализ на метали и метални изделия
 • Положителна индентификация на метали, пластмаси и почви (PMI)
 • Радиоактивност
 • Акустична емисия
 • Визуални изпитвания на макроструктура
 • Термовизия
 • Изпитване на съдове, съоръжения под налягане и транспортируеми съоръжения под налягане
 • Измерване на оптическа плътност
 • Металография
 • Макроскопско и микроскопско изслседване
 • Настройка на предпазни клапани
 • Измерване на дебелени на метални и неметални покрития
 • Твърдост
 • Измерване на микротвърдост
 • Комплексни изпитвания
 • Определяне модул на срязване, модул на Юнг и коефицент на Поасон
 • Измерване на остатъчни напрежения в материали и конструкции чрез система SINT, RESTAN MTS 3000