multi test

Изпитвания

Стандарти

Лаборатория за изпитване към "Мултитест" ООД разполага с висококвалифициран персонал и с цялата гама от високо технологични средства и апаратура за покриване изискванията на Европейските Директиви и хармонизираните към тях европейски стандарти, както и изискванията на ASME и ASTM кодове.

Методи

Лаборатория за изпитване към “Мултитест ООД”, акредитирана от ИА “БСА” за извършване на следните видове изпитвания по EN, ISO, ASTМ и ASME кодове: - радиографично изпитване на заварени съединения, отливки, метали и метални изделия; - ултразвуково изпитване на заварени съединения, отливки, метали и метални изделия; - визуално изпитване на заварени съединения, метали и метални изделия; - ултразвуково измерване на дебелини на метали и метални изделия; - магнитно-прахово изпитване на заварени съединения, отливки, метали и метални изделия; - изпитване с проникващи течности в заварени съединения, отливки, метали и метални изделия; - вихрово-токово измерване на дебелини на неметални покрития; - искрова дефектоскопия на неметални и метални антикорозионни покрития на подземни съоръжения; - изпитване на твърдост на заварени съединения, метали и метални изделия, метални свързващи елементи; - механични изпитвания на заварени съединения, метали и метални изделия, метални свързващи елементи, плочи дървесни, текстил, геосинтетици/геотекстил; - хидравлично изпитване до пробно налягане на съоръжения под налягане;

Материали

Извършва се изпитване на строителни продукти с цел последващо оценяване на съответствието - съгласно регламент (ЕС) № 305/2011 за „Строителни продукти" и „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти” и хармонизираните към тях стандарти, както и на заварени съединения, метали и метални съединения, метални свързващи елементи, неметални покрития, съдове и съоръжения под налягане, плочи дървесни, текстил, геосинтетици/геотекстил.