multi test

Какво ново при нас?

Приключи изпълнението на договор BG05M9OP001-1.008-0046-C01 по процедура „Добри и безопасни условия на труд”

В края на месец декември приключи изпълнението на договор BG05M9OP001-1.008-0046-C01 по процедура „Добри и безопасни условия на труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. По време на проекта „Подобряване на работната среда в Мултитест ООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд” бе обезопасен технологичния процес чрез закупуването на колективни средства за радиационна защита на персонала - артикулационни манипулаторни системи - 2 броя. В резултат на обезопасяването на процеса се съкрати времето на работа в среда с йонизиращи лъчения 6 пъти и се намали лъчевото натоварване на оператора 7 пъти, а погълнатата доза от оператора 35 пъти, както и се оптимизира разстоянието между оператора и източниците на опасни радиоактивни йонизиращи лъчения. Чрез проекта се осигуриха добри и безопасни условия на труд, които от своя страна подобриха качеството на работните места което, рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. Стойността на проекта е 102 899.31 лв., от които 62 099.74 лв. европейско финансиране, 10 958.78 лв. национално съфинансиране и 29 840.79 лв. съфинансиране от бенефициента.

Апаратура за калибриране с високо ниво на точност

От 01.03.2010г. „Мултитест” ООД разшири своята дейност и създаде апаратура нова лаборатория за калибриране и проверка под налягане от -1 до 5000 bar на електронна апаратура трансмитери манометри, и други средства за измерване. За нас ще е удоволствие да удовлетворим Вашите най-прецизни изисквания при необходимост от проверка и калибриране на следните величини:
  • Налягане
  • Температура
  • Дължини
  • Въртящ момент
  • Твърдомери
  • Електрически сигнал
  • Средства за измерване на сила
  • Срества за измерване на ударно огъване
  • Химичния състав
разгледайте обхвата на нашите услуги

Иновации и конкурентноспособност 2018

От 28.05.2018 г. „Мултитест” ООД в партньорство с Институт по Механика при БАН стартира изпълнението на договор BG16RFOP002-1.005-0033-C01 по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. Проектът „Разработване на автоматизирана ултразвукова система за контрол на тръбопроводи и конструкции и оценка на механичното им напрегнато състояние” има за основна цел разработване и разпространение на еко - иновативен продукт в област "Мехатроника и чисти технологии на ИСИС" и повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособността на „Мултитест” ООД. Целта на проекта е напълно в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 1.1 "Технологично развитие и иновации" - "Повишаване на иновационната дейност на предприятията" на ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020". В рамките на проекта ще бъде разработен иновативен продукт, представляващ система за извършване на автоматизиран ултразвуков контрол на тръбопроводи, газопроводи и конструкции и оценка на механичното им напрегнато състояние при мониториране на структурния им интегритет с цел продължаване на жизнения цикъл на индустриалните системи в тематична област "Мехатроника и чисти технологии". Разработваната иновация представлява продукт, при внедряването на който ще се осигури ефективното съхранение и ефективното разпределение на енергията, новост на световния пазар. Екип от служители на "Мултитест" ООД съвместно с екип от Институт по Механика при БАН ще осъществи планирано провеждане на научни изследвания, на базата на които ще бъдат придобити нови знания, касаещи фундаментални области на безразрушителния контрол като дефектност на изделията и механично напрегнато състояние. За целите на проекта ще бъде закупено оборудване и специализиран софтуер, както и ще бъде осигурена необходимата визуализация и публичност. Проектът се изпълнява с финансовата помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 527 035.66 лв., от които 328 043.84 лв. европейско финансиране, 57 890.10 лв. национално съфинансиране и 141 101.72 лв. общо съфинансиране. МУЛТИТЕСТ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на икономиката. eumis