multi test

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

От Христо Павлов Чукачев – Управител на „Мултитест” ООД

Декларирам следното:

Ръководството на „Мултитест” ООД провежда политика, основана на изискванията на съответните стандарти, съгласно които са разработени системите за управление на качеството в отделните организационни структури на „Мултитест” ООД:

 • Дружество – БДС EN ISO 9001:2008;
 • Орган за контрол от вид А- БДС EN ISO/IEC 17020:2012;
 • Лаборатория за изпитване, Лаборатория за калибриране и Лаборатория за метрологична проверка на средства за измерване - БДС EN ISO/IEC 17025:2006;
 • Направление „Оценяване на съответствието” - БДС EN ISO/IEC 17065:2012; БДС EN ISO/IEC 17021:2011 и БДС EN ISO/IEC 17024:201
 • Oтдел по технически надзор на съоръжения с повишена опасност - БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Политиката на „Мултитест” ООД е насочена към задоволяване в пълна степен изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни и се основава на поддържане на висока професионална компетентност и практика.

Ръководството се стреми в интерес на своите клиенти чрез редовно извършване на вътрешни одити и прегледи от ръководството да следи за прилагане, разбиране и поддържане на политиката на всички нива в Дружеството

Дейността на всички организационни структури на „Мултитест” ООД е безпристрастна и независима.

Ръководителите на отделите предприемат действия за провеждане на всяка процедура компетентно, безпристрастно, в срок и съобразно изискванията на приложимите наредби, директиви, регламенти, стандарти, методики, ръководства и указания.

Процесът по извършване на услугите протича по не дискриминиращ начин и се осигурява равнопоставеност на всички клиенти.

Чрез поддържане на внедрените системи за управление и постигане на практически резултати от политиката по качеството, Ръководството на „Мултитест” ООД си поставя следните цели:

 • Високо качество на предлаганите услуги, осъществяване на обратна връзка с клиентите за оценка на удовлетвореността им в съответствие с техните изисквания и спазване на принципите на добра професионална практика;
 • Опазване на собствеността на клиента. „Мултитест” ООД поема отговорността при евентуални щети;
 • Създаване на условия за увеличаване броя на клиентите на “Мултитест” ООД на българския и европейския пазар чрез предлагане на конкурентноспособни и висококачествени услуги;
 • Следене предлагането на услуги по оценяване на съответствието (изпитване, калибриране, контрол, оценяване на съоръжения и съдове под налягане, транспортируемо оборудване под налягане и строителни продукти, сертификация на продукти и персонал, технически надзор) на пазара и търсене възможности за разширяване на обхвата и въвеждане на нови дейности;
 • Осигуряване на модерна материално техническа база с високотехнологично оборудване, еталони, транспортни средства, както и последно поколение софтуер за обработка и анализ на данни;
 • Ефикасно управление на човешките ресурси чрез осигуряване на безопасни условия на труд, привличане на квалифициран персонал, повишаване и поддържане на квалификацията му чрез периодични обучения, мотивирането му за генериране и отчитане на данните обективно и недопускане на нелоялност към клиентите или фирмата;
 • Всяко вземане на решение за действие да се извършва след обстоен анализ на данните и информацията от осъществяването на взаимосвързаните процеси;
 • Поддържане на коректни отношения с доставчиците на технически средства, материали и услуги
 • Непрекъснато измерване, анализ и подобряване на системите за управление чрез регистриране и отстраняване на пропуски и грешки, предприемане на незабавни коригиращи действия и планиране на превантивни мероприятия за предотвратяване на неудовлетвореността на клиентите и всички заинтересовани страни;
 • Спазване на ангажимента за оценяване на ефективността и пригодността на политиката по качеството чрез периодични прегледи, актуализиране и непрекъснатото подобряване на ефикасността на системите за управление, както и запазването на съответствието им със стандартите, по които са разработени, при планирани промени в тях.

Делегирам права на ръководителите на отделните организационни структури на „Мултитест” ООД да разясняват, мотивират и да създават условия всеки член от персонала да спазва декларираната политиката по качеството и да допринася за осъществяването на целите.

Декларирам личното си участие и ангажиментите си за изпълнение на обявената политика, отговаряща на високите изисквания по отношение на качеството на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO/IEC 17025:2006, БДС EN ISO/IEC 17065:2012, БДС EN ISO/IEC 17021:2011 и БДС EN ISO/IEC 17024:2012

15.07.2013 Управител:

/Христо Чукачев/